เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์


datalogger.png

Data Logger คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยทั่วไป Data Logger มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานแบตเตอรี่ พกพาได้ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้และมีซอฟแวร์เพื่อจัดการเก็บ แสดง ผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ Data Logger มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกันไป

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์