Laboratory Supply


ppa.png

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับห้องทดลองทุกห้องทดลองต้องมีเพื่อความสะดวกและตรงกับความต้องการของผู้ทดลองซึ่งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจะประกอบด้วยหลายชนิด เช่น พวกเครื่องมือชนิดแก้ว เครื่องมือชนิดพลาสติก และกระดาศกรองสารต่างๆ ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานและการทดลองแต่ละประเภท

สินค้าของเรา