Analytical & Chemical Division


lab-svhatyai.jpg

 

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง, เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสงของอะตอม, เครื่อยย่อยสลายด้วยระบบ Microwave, เตาให้ความร้อนพร้อมระบบกวนสารละลาย

SPE, SPME, อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางด้านเคมีต่างๆ, อุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวอย่าง, คอลัมน์สำหรับเครื่อง HPLC, คอลัมน์สำหรับเครื่องGC, คอลัมน์สำหรับเครื่อง GC-MS, Membrane Filters, เป็นต้น

สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ด้านเคมี, ตัวทำละลาย, สารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์, สารทำปฏิกิริยา เป็นต้นสารเคมีผลิตตามความต้องการสำหรับงานอุตสาหกรรม 

สินค้าของเรา