Products


บริษัท เอส.วี.เมดิโก จำกัด สินค้าของเราประกอบธุรกิจจำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงพยาบาลและห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลน้อยลง โดยเน้นในส่วนที่เป็นสถานศึกษาทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หน่วยราชการที่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งต้องการเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุสำหรับห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

หมวดสินค้าของเรา