Microbiology Division


Micro-svhatyai.jpg

 

เครื่องตรวจจำหน่ายเชื้อจุลลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค, อาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้งาน, เครื่องตรวจจำแนกเชื้อจุลลินทรีย์ทางชีวเคมีแบบอัตโนมัติ, แผ่นทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ทางชีวเคมี, น้ำยาตรวจสอบที่ใช้กับเครื่อง VIDAS และ TEMPO

สินค้าของเรา