Biotechnology Division


bio-cover-2.png

 

ถังเพาะเลี้ยงเชื้อ, ตู้บ่มเชื้อใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์, เครื่องเขย่า, ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ, เครื่องวิเคราะห์สารชีวภาพ, เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งภายใต้สภาวะสูญญากาศ, เครื่องปั่นเหวี่ยงในสภาวะสูญญากาศ, ตู้กรองอากาศ, ตู้ปลอดเชื้อ, เครื่องแยกสารพันธุกรรม, เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง, เครื่องถ่ายภาพเจล, ตะเกียงบุนเสนแบบจุดติดอัตโนมัติ, อุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว เป็นต้น 

สินค้าของเรา