General Lab Division


General-Lab-Division.png

 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, เตาเผาอุณหภูมิสูง, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวสัมผัส, เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน/โปรตีน และไขมัน, เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย,
เครื่องบดลดขนาดและคัดขนาดอนุภาค, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง, เครื่องไตรเตรท, อ่างควบคุมอุณหภูมิ, ปั๊มดูดจ่ายของเหลว, ปั๊มสูญญากาศ, ตู้เก็บสารเคมี,
เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง, เตาหลุมให้ความร้อน และเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะตอน เป็นต้น

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์