เครื่องวัดแสง / เสียง / อื่นๆ


lux-all.png

Lux meter Light Meter เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดความสว่าง การวัดความเข้มกับความสว่างที่ปรากฏแก่สายตาของคน ซึ่งแตกต่างจากการตรวจวัดพลังงานแสงที่เกิดขึ้นจริง ที่มีแหล่งความสว่าง หรือสะท้อนจากวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสง
ลักซ์เป็นหน่วยวัดความสว่างหรือกว่าถูกต้องสว่าง หน่วยมาตรฐานของการวัดแสงพลังของ เป็นจำนวนค่าคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับความสว่างของเทียนหนึ่งเล่ม

Sound Level meter เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความดังของเสียง หลักการทำงานคือไมโครโฟนจะเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและทำการ ขยายสัญญาณโดยวงจรขยาย หลังจากนั้นสัญญานจะถูกป้อนผ่านวงจรถ่วงน้ำหนัก (A, B, C and D weightings) หรือวงจรกรองความถี่ ต่อมาจะทำการขยายสัญญาณอีกครั้งเพื่อแสดงผล

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์