Glass


Untitled-1.png

รายการอุปกรณ์เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (glassware and equipment) ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานพบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ จะมีการจัดเก็บไว้ภายในตู้ปฏิบัติการ

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์