เครื่องวัดความเร็วรอบ


pa.png

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer เป็นอุปกรณ์วัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วรอบของเครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเป็นเพลาล้อรถยนต์, ความเร็วของมอเตอร์ เป็นต้น ซึ้งหน่วยวัดของ Tachometer คือ รอบต่อนาที หรือ RPM

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์