เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบพกพา


.png

 

เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบพกพา (Mobile Surface Analyzer)

ปัจจุบันนี่การจะผลิตชิ้นงานตัวอย่างเช่น แผ่นกระเบื้อง, พลาสติก, กระจก เป็นต้น จะต้องผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและตรงตามความต้องการกับผู้ใช้งาน ดงนั้นการตรวจคุณภาพดังกล่าว สามารถตรวจโดยการวัดค่ามุมสัมผัส (Contact Angle) ซึ่งการหาค่ามุมสัมผัสนั้นหาเพื่อศึกษาสมบัติของชิ้นงานตัวอย่างที่มีการเติมสารบางชนิดลงไปในชิ้นงานตัวอย่างว่ามีประสิทธิภาพการยึดเกาะ เรียบเนียนและทนทานอย่างไร ดังนั้นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวัดมุมสัมผัสก็คือ Mobile Surface Analyzer

อ้างอิง : ชัชพล อุดมพรหมกุล. 2558. เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบพกพา (หน้า 6). http://www.spcgroup.co.th/pdf/spc_news40.pdf. 9 มิถุนายน 2558