ความสำคัญของเซลล์จุลินทรีย์ที่บาดเจ็บต่อผู้บริโภค


.png

 

ความสำคัญของเซลล์จุลินทรีย์ที่บาดเจ็บต่อผู้บริโภค

อาหารที่ช่วยในการเจริญของจุลินทรีย์ (Growth Medium) หรือ เรียกว่า "อาการเลี้ยงเชื้อ" หมายถึง อาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์มีทั้งชนิดอาหารเหลง (Broth) และชนิดแข็ง (เติม Agar) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเชื้อมีหลายชนิดและแต่ละชนิดจะใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน

ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ

โดยทั่วไปอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีการเติมส่วนผสมที่แตกต่างกันไปเพื่อช่วยในการเจริญของจุลินทรีย์ ซึ่งไม่มีอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใดที่จะเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ทุกชนิด ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อออกได้ดังนี้

  - Nutrient Media

  - Selective Media

  - Differential Media

  - Transport Medium

  - Enriched Media

 

เชื้อจุลินทรีย์ที่บาดเจ็บสำคัญอย่างไร?

ในการตรวจหาจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารซึ่งนั่นรวมถึงการตรวจหาเซลล์จุลินทรีย์ที่บาดเจ็บ ที่ในอนาคตอาจจะสามารถฟื้นคืนสภาพเป็นเซลล์ที่แข็งแรง (Reversibly Injued Cell) ได้นั้น กำลังได้รับความสนใจจากนักจุลชีววิทยาทางอาหาร เนื่องจากจุลินทรีย์ที่บาดเจ็บมีแนวโน้มที่จะสามารถแบ่งตัวและมักเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยทั่วไปการตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารด้วยวิธีพื้นฐานได้นำ Selective Media หลายชนิดมาใช้ในการคัดเลือกจุลินทรีย์เฉพาะชนิดที่ต้องการตรวจหา แต่จุลินทรีย์ที่บาดเจ็บจะไม่สามารถเจริญได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อเหล่านั้นได้ เมื่อจุลินทรีย์เหล่านั้นอยู่ในสภาวะที่่เหมาะสมเชื้อจะสามารถรักษาตัวเองจนคืนสภาพเป็นเซลล์ปกติ สามารถเจริญเติบโตและก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้

 

อ้างอิง : สิริพร ล้วนงาม. 2558. ความสำคัญของเซลล์จุลินทรีย์ที่บาดเจ็บต่อผู้บริโภค (หน้า 14). http://www.spcgroup.co.th/pdf/spc_news40.pdf. 9 มิถุนายน 2558