เครื่องวัดการเผาไหม้ของหม้อน้ำและเตาเผา


flue-gas-analyzer.png

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Flue Gas Analyzer ด้วยคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน วัดก๊าซได้อย่างแม่นยำ เซ็นเซอร์มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถวัดก๊าซได้หลายชนิด
ทั้งนี้ Flue Gas Analyzer นิยมนำไปใช้ในวัตถุประสงค์หลัก 2 กรณี คือ

  1) ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของ Boiler โดยคำนวณจากค่าก๊าซ O2, CO, CO2 และ Temperature
  2) ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำไปวัดค่าก๊าซที่ปล่อยจากปล่องระบายอากาศ หรือวัดเทียบกับระบบ CEMs เพื่อเทียบความแม่นยำของ CEMs หรือ     นำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตก่อนผู้ตรวจสอบภายนอก (3rd Party) เข้ามาทำการตรวจสอบ O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, CxHy and H2S

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์