Fermentor/Bioreactor BIOSTAT® Q PLUStitle_q_plus.jpg

เป็นชุดถังเพาะเลี้ยงที่เหมาะกับการเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ หรือเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  มีระบบวัดและควบคุมภาวะต่างๆของการเลี้ยงเซลล์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาณออกซิเจน  อุณหภูมิ ระบบการกวน ระบบควบคุมการเกิดฟอง โดยระบบปฏิบัติการออกแบบสอดคล้องกับข้อกำหนด GMP

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Fermentor/Bioreactor BIOSTAT® Q PLUS

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ รุ่น BIOSTAT® Q PLUS

- เป็นชุดถังเพาะเลี้ยงที่เหมาะกับการเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ หรือเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

- มีระบบวัดและควบคุมภาวะต่างๆของการเลี้ยงเซลล์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาณออกซิเจน
  อุณหภูมิ ระบบการกวน ระบบควบคุมการเกิดฟอง โดยระบบปฏิบัติการออกแบบสอดคล้องกับข้อกำหนด GMP

- ส่วนควบคุมการทำงานทำจากโลหะไร้สนิมและมีหน้าจอควบคุมการทำงานระบบสัมผัสจอสี

- ถังเพาะเลี้ยงเซลล์ทำจาก Borosiligate glass คุณภาพสูง โดยมีส่วนของ Top plate ทำจากโลหะไร้สนิม เกรด 316L

- สามารถขยายจำนวนชุดถังเพาะเลี้ยงได้สูงสุด 12 ถัง/เครื่อง ช่วยประหยัดพื้นที่ห้องวิจัย

- มีปั้มชนิด peristaltic จำนวนมากสุด 3 อัน /ถังเพาะเลี้ยง

- มีช่องเชื่อมต่อรับส่งสัญญาณแบบ Analog input/output , ช่องสัญญาณชนิด USB port และช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet

- สามารถดูผลการทำงานผ่าน Trend display ได้สูงสุด 8 process

- สามารถตั้งค่าเวลาการทำงานของแต่ละพารามิเตอร์ (Time profile)

- สามารถตั้งรหัสป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าจากบุคคลภายนอก

- สามารถสอบเทียบหัววัดได้พร้อมกันหลายถังเพาะเลี้ยงในเวลาเดียวกัน (Group Calibration)

- มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Thermostat system

- ระบบควบคุมการกวนสามารถกำหนดความเร็วรอบให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงทั้งแบบ microbial culture หรือ cell culture

- ระบบควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ประกอบด้วยหัววัด pH ชนิด Ingold electrode

- ระบบควบคุมการละลายของออกซิเจน ประกอบด้วยหัววัด DO ชนิด Polarographic หรือ ชนิด optical pO2 sensor

- ระบบควบคุมการจ่ายอากาศผ่าน Rotameter หรือ MFC (option)

- ระบบควบคุมการเกิดฟอง ประกอบด้วยหัววัดชนิด Conductivity sensor สำหรับวัดระดับฟอง

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนี ได้รับมาตรฐาน CE


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Q_plus.jpg