Fermentor/Bioreactor BIOSTAT® B SingleUntitled-1.png

ชุดถังเพาะเลี้ยงที่เหมาะกับการเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ หรือเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบวัดและควบคุมภาวะต่างๆของการเลี้ยงเซลล์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง  ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อ  ปริมาณออกซิเจน  อุณหภูมิ ระบบการกวน  ระบบควบคุมการเกิดฟอง  โดยระบบปฏิบัตการออกแบบสอดคล้องกับข้อกำหนด GMP 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-232745 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Fermentor/Bioreactor BIOSTAT® B Single

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ รุ่น BIOSTAT® B Single

- ชุดถังเพาะเลี้ยงที่เหมาะกับการเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ หรือเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

- ระบบวัดและควบคุมภาวะต่างๆของการเลี้ยงเซลล์ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ ระบบการกวน ระบบควบคุมการเกิดฟอง โดยระบบปฏิบัตการออกแบบสอดคล้องกับข้อกำหนด GMP

- ส่วนควบคุมการทำงานทำจากโลหะไร้สนิมและมีหน้าจอควบคุมการทำงานระบบสัมผัสจอสีขนาด 12 นิ้ว ความละเอียด 125 dpi

- ถังเพาะเลี้ยงเซลล์ทำจาก Borosiligate glass โดยมีส่วนของ Top plate ทำจากโลหะไร้สนิม เกรด 316L

- มีถาดสำหรับวางตัวอย่างอยู่ด้านบนของชุดควบคุม (Storage dish)

- มีปั้มชนิด fixed speed ที่ความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที จำนวน 3 อัน (สำหรับจกรด, เบส และสารลดการเกิดฟอง) สามารถติดตั้งปั๊มเพิ่มเติมได้

- สามารถดูผลการทำงานผ่าน Trend display ได้สูงสุด 8 process

- สามารถตั้งค่าเวลาการทำงานของแต่ละพารามิเตอร์ (Time profile)

- สามารถตั้งรหัสป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าจากบุคคลภายนอก

- สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง 8 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ถึง 80 องศาเซลเซียส โดยมีหัววัดอุณหภูมิชนิด Pt100

- สามารถควบคุมความเร็วรอบการกวนในช่วง 20- 1500 รอบ/นาที (ความเร็วรอบขึ้นอยู่กับขนาดถังเลี้ยง)

- ระบบควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ประกอบด้วยหัววัด pH ชนิด Ingold electrode

- ระบบควบคุมการละลายของออกซิเจน ประกอบด้วยหัววัด DO ชนิด Polarographic

- ระบบควบคุมการเกิดฟอง ประกอบด้วยหัววัดชนิด Conductivity sensor สำหรับวัดระดับฟอง

- มีระบบซอฟแวร์ประมวลผลรุ่น BioPAT MFCS/lite สำหรับควบคุมการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์

- มีช่องเชื่อมต่อรับส่งสัญญาณแบบ Analog input/output, ช่องสัญญาณชนิด USB port และช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนี ได้รับมาตรฐาน CE


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

biostat-b-single.png